Registrácia

Zaregistrujte sa na beh PomléRun 2017


Pohlavie*
Kategória*Platba*

Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“) ako účastník podujatia/zákonný zástupca účastníka podujatia PomleRun Šamorín 2016 („podujatie“) týmto dobrovoľne udeľujem spoločnosti X-BIONIC®SPHERE a.s., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 46 640 134, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5533/B (ďalej len „organizátor“) súhlas so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podujatia ako aj súhlas s použitím fotografických snímok a audiovizuálnych záznamov mojej osoby vyhotovených na podujatí. Súhlas udeľujem pre účely registrácie, evidencie účastníkov, identifikácie účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby, spracovania štartových a výsledkových listín, merania času, platby štartovného, zabezpečenia informačného servisu, evidencie osobných údajov v informačnom systéme organizátora a pre propagačné a marketingové účely. Súhlas udeľujem na obdobie 5 rokov.

Som si vedomý/á, že poskytnutie mojich osobných údajov je dobrovoľné a potvrdzujem, že som uzrozumený o svojich právach podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Beriem na vedomie, že bez udelenia tohto súhlasu nemôže organizátor podujatia moju prihlášku riadne zaregistrovať, následkom čoho sa nemôžem podujatia zúčastniť.

Zároveň vyhlasujem, že som zdravotne spôsobilý, netrpím žiadnou chorobou, ktorá by mi bránila v účasti na podujatí, podujatia sa zúčastňujem dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť a beriem na vedomie, som povinný/á zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie a že organizátor nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na majetku a zdraví, súvisiace s mojou účasťou na podujatí.Hlavný partner

Partneri