Registrácia

Registrujte sa na beh PomléRun 2019


Pohlavie*
Kategória*


Platba*

Spoločnosť X-BIONIC® SPHERE a. s., so sídlom: Dubová 33/A, Šamorín, 931 01, IČO:  46 640 134, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10684/T, je prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), pričom účastník podujatia alebo zákonný zástupca maloletého účastníka podujatia má na účely tohto spracúvania postavenie dotknutej osoby (ďalej len ako „Dotknutá osoba“). Pod skratkou „GDPR“ sa rozumie všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov. Kontakt: zodpovednaosoba@x-bionicsphere.com, P.O.BOX 29, Šamorín, 931 01, Slovensko

Touto cestou vyjadrujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto registračnom formulári a potvrdzujem oboznámenie sa s obsahom Politiky ochrany súkromia a osobných údajov (www.x-bionicsphere.com). 

Súhlas udeľujem na účely registrácie, evidencie účastníkov, spracovania štartových a výsledkových listín, merania času, platby štartovného, evidencie osobných údajov v informačnom systéme, uverejnenia štartových a výsledkových listín, zabezpečenia informačného servisu. Súhlas udeľujem na obdobie 5 rokov. 
Som si vedomý/á, že poskytnutie mojich osobných údajov je dobrovoľné a potvrdzujem, že som uzrozumený o svojich právach na základe Politiky ochrany súkromia a osobných údajov organizátora, ktorý je zverejnený na stránke www.x-bionicsphere.com.

Zároveň vyhlasujem, že som zdravotne spôsobilý, netrpím žiadnou chorobou, ktorá by mi bránila v účasti na podujatí, podujatia sa zúčastňujem dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť a beriem na vedomie, že som si povinný/á zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie a že organizátor nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na majetku a zdraví, súvisiace s mojou účasťou na podujatí.
Hlavný partner

Partneri